Nieuwsbrief
Inloggen
v

Bouwen aan de werkelijkheid

Bouwen aan de werkelijkheid De firma Busch is gevestigd in de Duitse plaats Viernheim, gelegen in de buurt van Mannheim en Heidelberg. Deze actieve fabrikant, die in 2018 haar 60-jarig jubileum vierde, brengt behalve de bekende modelspoor toebehoren en automodellen (schaal 1:87) tal van andere – voornamelijk speelgoed – producten op de markt.

HobbyTime houdt zich uitsluitend met de distributie van Busch modelspoor toebehoren en automodellen bezig. Bovendien vertegenwoordigt de firma Busch tevens het automerk Oxford Diecast 1:87 & 1:160 en Mehlhose 1:87

 

Busch Scenery met een zeer uitgebreid basis-programma

Busch Scenery producten zijn herkenbaar aan de frisse uitstraling van de doorgaans uitstekende verpakking in combinatie met een kwalitatief hoogwaardige inhoud. Bovendien levert Busch een zeer veelzijdig assortiment modelspoor toebehoren met daarin ‘voor elk wat wils’ op het gebied van landschapsbouw. Of het nu gaat om grasvlokken in een bepaalde kleur, schitterende bomen in verschillende soorten, kleuren en afmetingen, bloeiende tulpen, rozen of groenten etc., zelfklevend wegdek in vele variaties, knipperende lampen, of andere opvallende accessoires voor de modelspoorweg- of dioramabouwer, Busch heeft het.

Bovendien is deze innovatieve fabrikant enkele jaren geleden met de productie van schitterende “laser-cut” bouwmodellen gestart. Deze techniek maakt het mogelijk om zeer gedetailleerde (bouw)modellen bestaande uit houten, kartonnen en kunststof onderdelen in kleine oplagen te produceren.

 

Busch Automodellen

Busch automodellen op schaal 1:87 zijn perfecte replica's van de originele voertuigen. Meer dan 400 soorten uit meer dan 100 jaar autogeschiedenis zijn beschikbaar.

Busch-automodellen verschijnen elk jaar in verschillende varianten en hoeveelheden, verzamelen is leuk en daardoor betaalbaar. De verscheidenheid en het creatieve ontwerp van onze 1:87 miniaturen onderscheiden zich van de massa.

Ongebruikelijke ontwerpen maken van bestaande modellen een geheel ander voertuig. De realiteit is dat er zoveel sjablonen zijn die we keer op keer gebruiken om een waar kunstwerk voor u te maken kunstwerken als onderdeel van een unieke collectie of als speciale blikvanger op modelspoorbanen, diorama's en pronkstukken van een model dat tot in detail is afgewerkt.

 

Oxford Automodellen

Model auto's van de Engelse fabrikanten Oxford Diecast, een verrukking voor verzamelaars van verschillende voertuigen en modellen. De voertuigen met een schaal H0 1:87 in Metaal uitvoering.

De modellen zijn gepresenteerd in aantrekkelijke kartonnen doosjes met transparante vensters.

 

Mehlhose Agrarische modellen

De agrarische modellen van Mehlhose hebben een klassieke uitstraling. De modellen zijn van Famulus tractoren met voorlader tot aanhangers met zitbank, maar ook verschillende dumpers en futuristisch werkende multi karren uit de voormalig DDR die je aan drie kanten kunt kiepen en aanhangers voor boomstammen nog veel meer !!

 

MSDS Busch

Busch Material Safety Data Sheet

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.

Deze term wordt specifiek gebruikt voor het  Amerikaanse systeem van Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS.

 1. >Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming (incl. een telefoonnummer voor noodgevallen)
 2. Identificatie van de gevaren (hier worden de risico's voor mens en milieu, en eventuele bijzondere gevaren, beschreven)
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen (dit om de ontvanger toe te laten de gevaren van de bestanddelen van het preparaat te kunnen identificeren. De gevaren van het preparaat zelf moeten onder rubriek 3 worden vermeld.)
 4. Eerstehulpmaatregelen (is onmiddellijke medische verzorging nodig; welke zijn de symptomen en nodige maatregelen bij blootstelling – inademing; contact met de huid; contact met de ogen; inslikken)
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen (geschikte/ongeschikte blusmiddelen; gevaarlijke ontledingsproducten; beschermingsmiddelen)
 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat (reinigingsmethoden; milieuvoorzorgen; persoonlijke voorzorgen)
 7. Hanteren en opslag (wat te doen of juist niet te doen om het product veilig te hanteren en op te slaan)
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (technische beheersmaatregelen; persoonlijke bescherming – algemeen/ademhalingswegen/handen/ogen/huid)
 9. Fysische en chemische eigenschappen (vorm, geur, kleur; belangrijke gegevens zoals relatieve dichtheid; viscositeitkookpunt;smeltpunt;vlampunt; ontvlambaarheid; zelfontbrandingstemperatuur; explosiegrenzen; relatieve dampdichtheid;dampspanning; oplosbaarheid in water ...)
 10. Stabiliteit en reactiviteit (gevaarlijke ontledingsproducten; te vermijden omstandigheden; te vermijden stoffen)
 11. Toxicologische informatie (acute en chronische toxiciteit; symptomen verbonden aan het gebruik)
 12. Ecologische informatie (gedrag en effecten van de stof in lucht, water of bodem; persistentie en afbraak, bioaccumulatie ...)
 13. Instructies voor verwijdering (incl. afvalverwerking)
 14. Informatie met betrekking tot het vervoer (land/zee/lucht/spoor)
 15. Wettelijk verplichte informatie (Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen, met vermelding van gevaren en de betrokken H- en P-zinnen, eventuele bijzondere nationale verplichtingen)
 16. Overige informatie (lijst van alle in de VIB genoemde H- en P-zinnen; opleidingsadviezen; bronnen van de informatie

Ga voor naar Downloads voor de Material Safety Data Sheets https://www.hobbytime.nl/Downloads.aspx