Nieuwsbrief
Inloggen
v

Mr. Hobby staat voor hoogwaardige hobbykleuren en accessoires.

Als onderdeel van ons bedrijf GSI Creos is Mr. Hobby marktleider in Japan en een van de favoriete merken die door professionele modelmakers over de hele wereld wordt gekozen. Verzeker jezelf van onze kwaliteit en bekijk onze producten!

Verven met Mr. Hobby

AQUEOUS HOBBY COLOR is een zeer veilige verf die met water kan worden verdund, borstels kunnen in water gewassen worden en het oplosmiddel in de verf is zeer mild. Het biedt een glanzende textuur en heeft een zeer goede egaliserende eigenschappen, dus de lakafwerking in glanzende kleuren is uitstekend! MR COLOR is een verf die al heel lang door modellenmakers over de hele wereld wordt beschouwd als een modelverf die een uitstekende afwerking levert. Er zijn een groot aantal kleuren en kleurtypen en ze zijn geschikt voor het schilderen van de meeste modellen. ACRYSION KLEUR Dit is een baanbrekende verf die zowel voor penseel schilderen als voor Air brush kan worden gebruikt. De droogsnelheid is sneller dan bij de bestaande hobbykleuren op waterbasis, waardoor de werkefficiëntie drastisch wordt verbeterd. Kraanwater kan worden gebruikt om de verf te verdunnen, maar we raden aan om onze speciale verdunner te gebruiken om 100% van de oorspronkelijke verfprestaties te behouden.

Bekijk hier de Mr. Hobby catalogus

 

Alles in huis om uw model te perfectioneren.

GUNDAM MARKER LINER TYPE Gebruik inkt om holle lijnen te traceren. Het geeft het model een driedimensionaal gevoel en maakt het realistischer. Het effect is sterker van de modelonderdelen. Over het algemeen kunt u zwart gebruiken voor donkere delen, grijs voor lichtere onderdelen en bruin voor rode delen. WEATHERING PASTEL SET Verwering van uw model met pastelkrijt met zand, modder, stof en andere vuile omstandigheden. Conventionele pastel vereist een bestand om poeder te malen, maar pastelkrijt kan worden gebruikt direct nadat ze uit de fles zijn gehaald. Pas deze pastels toe zoals op een model om dat groezelige effect te krijgen. MR.TOP COAT GLOSS Dit geeft een realistische dekking weer, beter dan een geschilderde deklaag. Mr.TOP COAT kan worden aangebracht over dia's (decals) zonder vlekken. Een goede manier om verschillen tussen de verf en de dia markeringen te elimineren en het oppervlak van het model gladder te maken. Mr. CEMENT is geschikt voor bevestiging van plastic onderdelen tot een prachtig model (sterolhars kunststoffen). Mr.CEMENT heeft een geschikte hechting omdat het hoogwaardige harsen bevat. Bevat een penseel. MR.METAL PRIMER R SPRAY Grondverf voor metalen modellen en ondergrond om Mr.COLOR en andere AQUEOUS HOBBY COLORS bruikbaar te maken voor oppervlakken. Wat u nog meer in het assortiment van Mr. Hobby kunt vinden zijn : Compressoren, Airbrush, Gereedschap voor bij het schilderen en Pencelen. Je vind het bij Mr. Hobby!!

 

MSDS Mr. Hobby

Mr. Hobby Material Safety Data Sheet

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.

Deze term wordt specifiek gebruikt voor het  Amerikaanse systeem van Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS.

 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming (incl. een telefoonnummer voor noodgevallen)
 2. Identificatie van de gevaren (hier worden de risico's voor mens en milieu, en eventuele bijzondere gevaren, beschreven)
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen (dit om de ontvanger toe te laten de gevaren van de bestanddelen van het preparaat te kunnen identificeren. De gevaren van het preparaat zelf moeten onder rubriek 3 worden vermeld.)
 4. Eerstehulpmaatregelen (is onmiddellijke medische verzorging nodig; welke zijn de symptomen en nodige maatregelen bij blootstelling – inademing; contact met de huid; contact met de ogen; inslikken)
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen (geschikte/ongeschikte blusmiddelen; gevaarlijke ontledingsproducten; beschermingsmiddelen)
 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat (reinigingsmethoden; milieuvoorzorgen; persoonlijke voorzorgen)
 7. Hanteren en opslag (wat te doen of juist niet te doen om het product veilig te hanteren en op te slaan)
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (technische beheersmaatregelen; persoonlijke bescherming – algemeen/ademhalingswegen/handen/ogen/huid)
 9. Fysische en chemische eigenschappen (vorm, geur, kleur; belangrijke gegevens zoals relatieve dichtheid; viscositeit; kookpunt; smeltpunt; vlampunt; ontvlambaarheid; zelfontbrandingstemperatuur; explosiegrenzen; relatieve dampdichtheid; dampspanning; oplosbaarheid in water ...)
 10. Stabiliteit en reactiviteit (gevaarlijke ontledingsproducten; te vermijden omstandigheden; te vermijden stoffen)
 11. Toxicologische informatie (acute en chronische toxiciteit; symptomen verbonden aan het gebruik)
 12. Ecologische informatie (gedrag en effecten van de stof in lucht, water of bodem; persistentie en afbraak, bioaccumulatie ...)
 13. Instructies voor verwijdering (incl. afvalverwerking)
 14. Informatie met betrekking tot het vervoer (land/zee/lucht/spoor)
 15. Wettelijk verplichte informatie (Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen, met vermelding van gevaren en de betrokken H- en P-zinnen, eventuele bijzondere nationale verplichtingen)
 16. Overige informatie (lijst van alle in de VIB genoemde H- en P-zinnen; opleidingsadviezen; bronnen van de informatie

Ga voor naar Downloads voor de Material Safety Data Sheets https://www.hobbytime.nl/Downloads.aspx