Nieuwsbrief
Inloggen
v

Ammo Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez is nu, zonder enige twijfel, de meest ervaren firma in de wereld wat betreft het weatheren van modellen en het creëren van effecten. Al deze ervaring ligt nu binnen handbereik in de meest uitgebreide collectie van modelbouwproducten, ontwikkeld en geperfectioneerd door het harde werk van de modelbouwer: Mig Jimenez.

Het verschil tussen een eenvoudige modelbouwer en een uitstekende modelbouwer zit niet in het gereedschap dat door beiden gebruikt wordt, evenmin in de airbrush, verf of modellen die worden aangekocht. Alleen de “ervaring” van de modelbouwer maakt het verschil. Dit ligt niet alleen bij de modellen, maar bestaat uit alle dingen in het leven. Ervaring laat ons ontwikkelen, brengt ons vooruit, laat ons nieuwe werelden ontdekken en richt ons naar nieuwe doelen. Kort gezegd: “onze ervaringen maken ons beter in alle aspecten van het leven”. Alles wat een modelbouwer nodig heeft om mooiere modellen te maken kan worden bereikt door ervaring. Helaas voor de modelbouwer: ervaring is altijd gerelateerd aan tijd en dat is de grootste beperking in het leven.

Ammo Mig Jimenez Catalogus

 

Ammo Mig Magazine's

Ammo Mig Magazines

De Magazines/boeken worden u in het Engels aangeboden, uw favoriete publicaties gericht op de beste technieken voor het verven en verouderen van vliegtuigen, helikopters, pantservoertuigen, gebouwen, sci-fi & fantasy en meer. Het schilderen van kleding, gebouwen, voertuigen en het nabootsen van de effecten van het woestijnklimaat of onderwerpen uit verschillende tijdperken en zelfs van andere planeten.

De zware omstandigheden die zich in deze omgevingen voordoen, bepalen de realistische afwerkingen die onze modellen moeten hebben. Voor deze taak zullen ze verschillende technieken laten passeren die verkleuring, afbrokkeling, altijd aanwezige stof en opeenhopingen van vuil imiteren. We leren allerlei soorten producten te gebruiken: filters, wasbeurten, natuurlijke effecten, pigmenten, chipproducten ... en de stapsgewijze processen die worden gebruikt om het meest realistische resultaten te bereiken. Voor iedere modelbouwer is er wel een onderwerp dat aanspreekt…

 

Ammo Mig Jimenez Material Safety Data Sheet

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.

Deze term wordt specifiek gebruikt voor het  Amerikaanse systeem van Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS.

 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming (incl. een telefoonnummer voor noodgevallen)
 2. Identificatie van de gevaren (hier worden de risico's voor mens en milieu, en eventuele bijzondere gevaren, beschreven)
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen (dit om de ontvanger toe te laten de gevaren van de bestanddelen van het preparaat te kunnen identificeren. De gevaren van het preparaat zelf moeten onder rubriek 3 worden vermeld.)
 4. Eerstehulpmaatregelen (is onmiddellijke medische verzorging nodig; welke zijn de symptomen en nodige maatregelen bij blootstelling – inademing; contact met de huid; contact met de ogen; inslikken)
 5. >Brandbestrijdingsmaatregelen (geschikte/ongeschikte blusmiddelen; gevaarlijke ontledingsproducten; beschermingsmiddelen)
 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat (reinigingsmethoden; milieuvoorzorgen; persoonlijke voorzorgen)
 7. Hanteren en opslag (wat te doen of juist niet te doen om het product veilig te hanteren en op te slaan)
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (technische beheersmaatregelen; persoonlijke bescherming – algemeen/ademhalingswegen/handen/ogen/huid)
 9. Fysische en chemische eigenschappen (vorm, geur, kleur; belangrijke gegevens zoals relatieve dichtheid; viscositeit kookpunt smeltpunt vlampunt; ontvlambaarheid; zelfontbrandingstemperatuur; explosiegrenzen; relatieve dampdichtheid; dampspanning; oplosbaarheid in water ...)
 10. Stabiliteit en reactiviteit (gevaarlijke ontledingsproducten; te vermijden omstandigheden; te vermijden stoffen)
 11. Toxicologische informatie (acute en chronische toxiciteit; symptomen verbonden aan het gebruik)
 12. Ecologische informatie (gedrag en effecten van de stof in lucht, water of bodem;  persistentie en afbraak bioaccumulatie ...)
 13. Instructies voor verwijdering (incl. afvalverwerking)
 14. Informatie met betrekking tot het vervoer (land/zee/lucht/spoor)
 15. Wettelijk verplichte informatie (Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen, met vermelding van gevaren en de betrokken H- en P-zinnen, eventuele bijzondere nationale verplichtingen)
 16. Overige informatie (lijst van alle in de VIB genoemde H- en P-zinnen; opleidingsadviezen; bronnen van de informatie