Nieuwsbrief
Inloggen
v

 
Algemene Voorwaarden van Hobbytime Live

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

(Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo.)

 

Van de besloten vennootschap:

HobbyTime  BV

gevestigd en kantoorhoudende te  Almelo

 

hierna te noemen: “de gebruiker”

 

 

Artikel 1. Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

-“ gebruiker ”:  de besloten vennootschap HobbyTime BV als gebruiker van de algemene voorwaarden

-“ niet-consument ”: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

-“ koper ”: een technisch gekwalificeerde en servicegerichte detaillist of afdeling van een groot warenhuis van

    technisch speelgoed die een vaste en  representatieve inrichting voert met etalage en voor een ieder gerichte

    openingstijden heeft.

-“detaillist”: kleinhandelaar 

-“samengestelde prijsopgave”: prijsopgave die voortvloeit uit de omstandigheid dat in een zelfde bedrijf

   producten van verschillende aard worden verhandeld;

-“incoterms”: leveringscondities die in het internationaal handelsverkeer worden gehanteerd

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

 

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Tot uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door gebruiker kunnen offertes door de koper worden herroepen. In dat geval komt geen overeenkomst tot stand.

 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de

       aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.

 

 1. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Een overeengekomen levertijd is derhalve geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

 2. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 3. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor gebruiker tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

 

 

 

 

 

Artikel 4. Levering

1.      Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn vanuit de plaats van vestiging van HobbyTime te Almelo. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2.      De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3.      Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.      Voorzover er door koper via bemiddeling van gebruiker een (aanvullende) bestelling af fabriek is geplaatst, zullen de voorwaarden van de fabrikant van toepassing zijn, waarvan een exemplaar aan de koper door de fabrikant kan worden verstrekt.

5.      Om in aanmerking te komen voor belevering dient koper aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen, zoals onder artikel 1 is gedefinieerd.

 

 

Artikel 5. Levertijd

 

 1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

 2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

 

 

Artikel 6. Deelleveringen

 

Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

 

Artikel 7. Technische eisen enz.

 

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet

verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

 

 1. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken

van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld aan de gebruiker.

 

 

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

 

Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

 

Artikel 8a. Wijzigingsbevoegdheid:

 

Gebruiker is bevoegd  zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken:

 1. in geval de fabrikant van gebruiker wijzigingen in de produkten aanbrengt. Indien gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Koper heeft deze bevoegdheid gedurende een week nadat hij de afwijking heeft ontdektof redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgendegevallen:

 

-             indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 

-             indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

 

In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 

Artikel 10. Garantie


 1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. Indien de hier bedoelde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is de gebruiker verplicht binnen 30 dagennadat koper hem van het gebrek op de hoogte heeft gesteld de zaak te herstellen. Gebruiker kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.

 2. Alle zaken die een gebrek in het ontwerp, materiaal of fabricagefout vertonen, dienen bij gebruiker ter reparatie te worden aangeboden.

 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het (doen) verrichten van reparaties van de zaak en het (doen) openen van de zaak.

 4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

 5. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien:

 1. gebruiker tot tweemaal toe een poging heeft ondernomen een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen zonder afdoende resultaat zijn gebleven en het gebrek ernstig genoeg is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen of
 2. indien koper aantoont dat de zaakzoveel gebreken vertoont of heeft vertoonde dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

 1. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt indien het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

 2. De garantie vervalt bij verhuur van de zaak.

 

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf
 2. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomsten door gebruiker verrichte of te verrichten prestatie(s)
 3. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door koper van (een) overeenkomst(en)

 1. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en/of enig ander recht hierop te vestigen.

 3. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 5. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is gebruiker gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in het eerste lid bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koperof derde weg te (doen) halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het verschuldigde per dag of gedeelte daarvan.

 6. De koper verplicht zich om:
 1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruikerof aan een door deze aangewezen derde ter inzage te geven.
 2. Alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker conform artikel 3:239 BW;
 3. De vorderingen de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker conform artikel 3:239 BW;
 4. De ondereigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van gebruiker
 5. Medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die gebruiker ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

 

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  of de juiste zaken zijn geleverd;

  of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;

  of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.

 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker.

 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

 

 

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

 

-       in Nederlandse valuta (respectievelijk equivalent in EURO)

-       exclusief BTW

-       op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden

-       exclusief transportkosten

-       af magazijn

 

 1. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

 2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

 

Artikel 14. Emballage

 

 1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

 2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

 

 

Artikel 15. Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

Artikel 16. Kredietbeperking

 

Gebruiker is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

 

Artikel 17. Incassokosten

 

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

 

 over de eerste € 6.500,--,                 althans het equivalent in EURO     15%

 over het meerdere tot € 13.000,--,   althans het equivalent in EURO     10%

 over het meerdere tot € 32.500,--,   althans het equivalent in EURO       8%

 over het meerdere tot € 130.000,--, althans het equivalent in EURO       5%

 over het meerdere                                                                                      3% 1. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 

Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

 2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade direct is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten. Indirecte schade respectievelijk gevolgschade wordt door gebruiker uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Deze beperking geldt niet ingeval van opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.

 

 

Artikel 19. Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen, alsook stakingen in andere bedrijven dan die van gebruiker, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker, een algemeen gebrek aan grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeen gekomen prestaties, benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 4. Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die tijdige volledige nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

 

 

Artikel 20. Geschillenbeslechting

 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo. Gebruiker blijft bevoegd  om koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het internationaal verdrag bevoegde rechter. Koper heeft het recht om gedurende een maand nadat gebruiker zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen te kiezen voor beslechting  van het geschil door de volgens de wet of het internationaal verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

 

 

 

Artikel 21. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weense Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo

(Postbus 323, 7600 AH Almelo).

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

 

De gebruiker is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.

 

 

Almelo,       Januari 2017