Nieuwsbrief
Inloggen
v

Geschiedenis Italeri

Italeri werd opgericht in de vroege jaren 60, met dat enthousiasme dat alleen de passie van de jeugd kan creëren. De jonge oprichters van Italeri hielden van vliegtuigen en militaire voertuigen. Al snel waren ze niet langer tevreden met de modellen die op dat moment beschikbaar waren: ze wilden iets meer en beter. Wat ze wilden was niet beschikbaar, dus besloten ze het zelf te produceren. Hun hobby werd een nauwkeurig onderzoek en werd de motiverende kracht om de modellen te produceren die modelbouwers willen, zonder enige onvolkomenheden. Het assortiment werd steeds groter en groeide uit tot het assortiment van vandaag. Mede dankzij de verbeeldingskracht en het talent van de oprichters en hun collega's, werd Italeri in de loop van de tijd een leider in het modelleren en vond zijn plaats op de internationale markt. 

Bekijk hier de Catalogus!

 

Historisch onderzoek

Nauwkeurig onderzoek is de basis voor het ontwerp en de productie van al onze modellen. Alvorens een nieuw project te ontwikkelen, besteedt Italeri veel aandacht aan het historisch onderzoek van details voor het schaalmodel. Aandacht voor elk klein detail, informatie over het historisch gebruik van voertuigen, verfschema's, uniformkleuren, enzovoort, stelt onze klanten in staat om modellen te maken die nauwkeurig alle periodes weergeven met het hoogst mogelijke realisme. We willen van een leuke hobby een culturele verklaring maken. 

 

Het Assortiment

Een grote catalogus en veel modellen om uit te kiezen, om uw verzameling uniek te maken: dit is een belangrijke troef voor een bedrijf dat overal ter wereld modellen wil promoten. Een assortiment dat vele modellen bevat en altijd nieuwe producten toevoegt, waardoor steeds meer modelbouwers naar deze eindeloze hobby komen. Van nauwkeurige modellen van 1/72 schaalvliegtuigen tot grote 1/32 schaalschepen, de Italeri- reeksen staan uw creativiteit niet in de weg. Onze liefde voor deze hobby geeft ons een continue stroom van ideeën om modelbouwers te interesseren. We beschikken over modellen van vliegtuigen, helikopters, militaire voertuigen, historische figuren/soldaten, schepen, vrachtwagens, motoren, auto’s en meer...

 

Noot:

Het merk Italeri wordt door HobbyTime B.V. NIET vertegenwoordigd in Nederland.

 

MSDS Italeri

Italeri Material Safety Data Sheet

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.

Deze term wordt specifiek gebruikt voor het  Amerikaanse systeem van Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS.

 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming (incl. een telefoonnummer voor noodgevallen)
 2. Identificatie van de gevaren (hier worden de risico's voor mens en milieu, en eventuele bijzondere gevaren, beschreven)
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen (dit om de ontvanger toe te laten de gevaren van de bestanddelen van het preparaat te kunnen identificeren. De gevaren van het preparaat zelf moeten onder rubriek 3 worden vermeld.)
 4. Eerstehulpmaatregelen (is onmiddellijke medische verzorging nodig; welke zijn de symptomen en nodige maatregelen bij blootstelling – inademing; contact met de huid; contact met de ogen; inslikken)
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen (geschikte/ongeschikte blusmiddelen; gevaarlijke ontledingsproducten; beschermingsmiddelen)
 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat (reinigingsmethoden; milieuvoorzorgen; persoonlijke voorzorgen)
 7. Hanteren en opslag (wat te doen of juist niet te doen om het product veilig te hanteren en op te slaan)
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (technische beheersmaatregelen; persoonlijke bescherming – algemeen/ademhalingswegen/handen/ogen/huid)
 9. Fysische en chemische eigenschappen (vorm, geur, kleur; belangrijke gegevens zoals relatieve dichtheid; viscositeit;kookpunt; smeltpunt; vlampunt; ontvlambaarheid; zelfontbrandingstemperatuur; explosiegrenzen; relatieve dampdichtheid; dampspanning; oplosbaarheid in water ...)
 10. Stabiliteit en reactiviteit (gevaarlijke ontledingsproducten; te vermijden omstandigheden; te vermijden stoffen)
 11. Toxicologische informatie (acute en chronische toxiciteit; symptomen verbonden aan het gebruik)
 12. Ecologische informatie (gedrag en effecten van de stof in lucht, water of bodem; persistentie en afbraak, bioaccumulatie ...)
 13. Instructies voor verwijdering (incl. afvalverwerking)
 14. Informatie met betrekking tot het vervoer (land/zee/lucht/spoor)
 15. Wettelijk verplichte informatie (Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen, met vermelding van gevaren en de betrokken H- en P-zinnen, eventuele bijzondere nationale verplichtingen)
 16. Overige informatie (lijst van alle in de VIB genoemde H- en P-zinnen; opleidingsadviezen; bronnen van de informatie

Ga voor naar Downloads voor de Material Safety Data Sheets https://www.hobbytime.nl/Downloads.aspx